ΒΙΤΑΛΗ

Διαγωνισμοί Δημοσίου – ΑΣΕΠ

Φροντιστήρια Διαγωνισμών Δημοσίου - Α.Σ.Ε.Π.

Γραπτοί Διαγωνισμοί Πρόσληψης Προσωπικού – ΑΣΕΠ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Βιτάλη με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της Τριτοβάθμιας Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την πρώτη επιλογή των υποψηφίων για την προετοιμασία σε γραπτούς διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού, Διαγωνισμούς Δημοσίου – ΑΣΕΠ.

Γενικά στοιχεία για τους γραπτούς διαγωνισμούς Δημοσίου

Οι γραπτοί διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού για το Ελληνικό Δημόσιο και για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα χωρίζονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες :

Διαγωνισμοί Ανεξάρτητων Φορέων ή Υπουργείων του Δημοσίου

Είναι οι διαγωνισμοί οι οποίοι προκηρύσσονται και διενεργούνται από Υπουργεία ή Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα χωρίς την ενεργή διαμεσολάβηση του ΑΣΕΠ.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν διαγωνισμοί όπως η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστών, η Διπλωματική Ακαδημία,…

Γραπτοί διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)

Είναι οι διαγωνισμοί οι οποίοι οργανώνονται και διενεργούνται υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις ανάγκες Υπουργείων ή Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν διαγωνισμοί όπως για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών), για την πρόσληψη προσωπικού σε διάφορα Υπουργεία (πχ. ΑΣΕΠ Υπουργείου Οικονομικών),…

Από το 2022 και μετά θα διεξάγεται και ο νέος Πανελλήνιος διαγωνισμός ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη Διαγωνισμών

Για κάθε γραπτό διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού είτε μέσω ΑΣΕΠ είτε μέσω ανεξάρτητων Φορέων του Δημοσίου η προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη κάθε διαγωνισμού καθορίζει :

  • Τα απαραίτητα προσόντα για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό (επίπεδο μόρφωσης ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), πτυχία ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού υπολογιστών, εξειδικευμένα πιστοποιητικά ή πτυχία,…

  • Τα γνωστικά αντικείμενα, τον τρόπο εξέτασης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο (γραπτή ή προφορική εξέταση, θέματα ανάπτυξης, πολλαπλών επιλογών,…), την εξεταστέα ύλη ανά γνωστικό αντικείμενο και την ενδεικτική βιβλιογραφία.

  • Τον αριθμό των εισακτέων του διαγωνισμού και την διάκριση ειδικών κατηγοριών του διαγωνισμού (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ,…). Ισχύει κυρίως για γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

  • Την μέθοδο βαθμολόγησης καθώς και την βαρύτητα των γνωστικών αντικειμένων (αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων), όπως και την προαπαιτούμενη βάση.

  • Την επιπλέον μοριοδότηση των προσόντων του υποψήφιου (πχ προϋπηρεσία, επιπλέον πτυχία, ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών,…). Η επιπλέον μοριοδότηση συνήθως ισχύει μόνο για γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

  • Τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

  • Άλλες λεπτομέρειες σχετικές με τον μορφή του διαγωνισμού.

Διαγωνισμοί Δημοσίου σε εξέλιξη

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Βιτάλη προσφέρουν προγράμματα προετοιμασίας για μια σειρά από γραπτούς διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού είτε αυτοί διεξάγονται μέσω ανεξάρτητων Φορέων (πχ. διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) είτε διεξάγονται μέσω ΑΣΕΠ. 

Στην επόμενη λίστα εμφανίζονται οι κυριότεροι γραπτοί διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού. 

Ετήσιος διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) ο οποίος εποπτεύεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ και όχι από τον ΑΣΕΠ. 

Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης αποτελεί ίσως τον κορυφαίο διαγωνισμό για υποψήφιους που θέλουν να κάνουν καριέρα στο Δημόσιο.

Ο πρώτος Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ διεξήχθει τον Μάρτιο του 2023

Ο επόμενος Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί μέσα στο 2025 και θα αφορά τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τα έτη 2025, 2026 στις κατηγορίες εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και πιθανότητα και Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που είχαν εξαιρεθεί από τον πρώτο Πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Διαγωνισμός για την πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών). Ο διαγωνισμός αρχικά ήταν να διεξαχθεί μέσα στο 2023 όμως ακόμα και τώρα ο διαγωνισμός δεν έχει οριστεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο διαγωνισμός να μην διεξαχθεί καθόλου.

Γραπτός διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιων Εσόδων 2022.

Οργάνωση Τμημάτων

Ιδιαίτερα σε γραπτούς διαγωνισμούς που οργανώνονται και διεξάγονται μέσω του ΑΣΕΠ και για λόγους δεοντολογίας και συνέπειας, τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν πάντα αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και την επίσημη ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί κατοχύρωση των υποψηφίων αλλά και του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

Διδακτικό Προσωπικό

  • Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείτε αποκλειστικά και μόνο από Καθηγητές – Καθηγήτριες με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο επιμελούνται και διδάσκουν και μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων σε γραπτούς διαγωνισμούς Δημοσίου.

  • Για κάθε διαγωνισμό εξειδικευμένη ομάδα Εκπαιδευτικών οργανώνει, προετοιμάζει τις σημειώσεις και αναλαμβάνει την διδασκαλία των μαθημάτων.

  • Ενημερωθείτε για το Διδακτικό μας Προσωπικό πριν ξεκινήσετε τα μαθήματά σας.

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γραπτούς διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού του Δημοσίου, όπως τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον χρόνο προετοιμασίας, τα νέα τμήματα, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, τις σημειώσεις, τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής, ή για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να δημοσιευτούν ονόματα συνομιλητών μας

Είμαι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Η απάντηση είναι ναι. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου σε περίπτωση πρόσληψης (επιτυχίας στον διαγωνισμό). Συνήθως η αναγνώριση του πτυχίου καθυστερεί έως 7 χρόνια. Αντίθετα αν το πτυχίο αποκτηθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό τότε η αναγνώριση του πτυχίου και η αναβάθμιση του υπαλλήλου από κατηγορία ΔΕ σε κατηγορία ΠΕ γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Όλοι οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ είναι γραπτοί;

Οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τους διαγωνισμούς με την κατάθεση δικαιολογητικών και τους γραπτούς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί της πρώτης κατηγορίας είναι πάρα πολύ και ο υποψήφιος καλείται εφόσον φτιάξει έναν λογαριασμό στην σελίδα του ΑΣΕΠ με τα προσωπικά του στοιχεία να μετέχει σε όποιον διαγωνισμό θέλει υποβάλλοντας απλά μία αίτηση. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπολογίζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και αν οι μέσα σε αυτούς που επιλέγονται διορίζονται. Στην δεύτερη κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσονται κάποιοι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού που εκτός των τυπικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται (τα τυπικά προσόντα εξαρτώνται από την προκήρυξη) οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν και γραπτές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα με τον νόμο 4765/2021 προβλέπεται η πρόσληψη όλου του προσωπικού του δημοσίου με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο διαγωνισμός αυτός θα αντικαταστήσει τις προσλήψεις προσωπικού μέσω των διαγωνισμών κατάθεσης δικαιολογητικών.

Πότε θα αρχίσουν τα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Ο κάθε διαγωνισμός ο οποίος διεξάγεται μέσω του ΑΣΕΠ ξεκινά επίσημα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη κάθε διαγωνισμού περιλαμβάνει τις θέσεις, τις κατηγορίες εκπαίδευσης, τα αποδεκτά πτυχία, τα απαραίτητα προσόντα για τον διαγωνισμό (ανάλογα με την κατηγορία), τον τρόπο βαθμολόγησης του γραπτού, των επιπλέον προσόντων αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα ανά κατηγορία και την εξεταστέα ύλη του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ για τον 2022 δεν θα είναι υποχρεωτικά όμοια με την προκήρυξη 1Γ/2017 (στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές σε διαγωνισμούς) άλλωστε περιλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες και άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό και για την ασφάλεια τόσο των υποψηφίων όσο και την δική μας θα περιμένουμε πρώτα την προκήρυξη ή μια επίσημη ανακοίνωση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Νεότερες ανακοινώσεις

1703, 2024

Αποτελέσματα 30ου διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Categories: Blog List, Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Πίνακας αποτελεσμάτων 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής [...]

1102, 2024

Δηλώσεις προέδρου ΑΣΕΠ για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Categories: Blog List, Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , , |

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για νέο γραπτό διαγωνισμό Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου λόγω των δημοσιευμάτων που αναφέρονται στον νέο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ότι ο διαγωνισμός θα επισπευθεί και πολύ πιθανόν θα γίνει μέσα στο 2024 καθώς [...]

312, 2022

Εξηγήσεις για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , , |

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2Γ/2022 Βασικά χαρακτηριστικά στόχοι του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ - 2Γ/2022 Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ είναι ένας νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ο οποίος έρχεται να ανατρέψει τον τρόπο προσλήψεων [...]

2211, 2022

Διαγωνισμός 2Γ/2022 – Προκήρυξη Διαγωνισμού

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ Δικαίωση του ομίλου ΒΙΤΑΛΗ για την αναμονή έναρξης των μαθημάτων μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αφορά μόνο Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) και όχι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Δείτε την [...]

2011, 2022

Διαγωνισμός 2Γ/2022 – Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ Ήδη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο (από Παρασκευή 18/11/2022) η προκήρυξη του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με κωδική ονομασία 2Γ/2022. Μέσα στην εβδομάδα η προκήρυξη θα ανακοινωθεί και επίσημα στην ιστοσελίδα του [...]

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

ΕΣΔΔΑ

ΑΣΕΠ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΑ

Go to Top