Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ διοργανώνει κάθε χρόνο προγράμματα προετοιμασίας για τον ετήσιο εισαγωγικό διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & ΑυτοδιοίκησηςΕΚΔΔΑ καλύπτοντας το σύνολο των μαθημάτων στο Α και Β Στάδιο.

Έχοντας αποκλειστική συνεργασία με την πλέον έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα Εκπαιδευτικών, βαθιά γνώση των ειδικών απαιτήσεων του διαγωνισμού και πολύχρονη εμπειρία  πετυχαίνουμε κάθε χρόνο τα υψηλότερα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας.

Γενικά Στοιχεία του Διαγωνισμού

Τι είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ αποτελεί την σχολή Παραγωγής Ανώτερων Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και υπάγεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ .

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ιδρύθηκε το 1983, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έχουν ως στόχο την Μεταρρύθμιση και την Αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα.

Προκήρυξη και θέσεις του διαγωνισμού

Κάθε χρόνο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης προκηρύσσει εισαγωγικό διαγωνισμό για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο αριθμός των εισακτέων ποικίλει ανάλογα με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ανάλογα με τις απαιτήσεις των φορέων του Δημοσίου που δικαιολογούν θέσεις αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Ο αριθμός των θέσεων αλλά και η περιγραφή τους αναφέρεται στην προκήρυξη.

Ο χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Η προκήρυξη εκδίδεται δύο περίπου μήνες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα του εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο εισαγωγικό διαγωνισμό Δημοσίου είναι :

 • Η αναλογία εισακτέων προς τους συνολικά συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι συνήθως από 1/6 έως 1/10 σαφώς, καλύτερη από οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του ΑΣΕΠ. 

 • Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος.

 • Οι εισακτέοι στην ΕΣΔΔΑ προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι (ο διορισμός γίνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες της Σχολής) και πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.

 • Ο χρόνος της φοίτησής τους στην ΕΣΔΔΑ (18 μήνες) προσμετράται ως προϋπηρεσία.

 • Η εκπαίδευση που λαμβάνουν στην ΕΣΔΔΑ αντιστοιχεί σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 • Μετά την αποφοίτησής τους τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις κερδίζοντας αρκετά χρόνια και μισθολογικά και σε επίπεδο εξέλιξης στο Δημόσιο. Η θέση στην οποία θα τοποθετηθούν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ περιγράφεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο ήταν επιτυχόντες-διοριστέοι.

 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν πλήρη υπηρεσιακό φάκελο έχοντας πλεονέκτημα ως προς την εξέλιξη σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημόσιους Υπαλλήλους. Ιδιαίτερα ο τίτλος της ΕΣΔΔΑ ο οποίος αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δίνει περισσότερα μόρια ως προς την δυνατότητα εξέλιξης στον Δημόσιο Τομέα από οποιαδήποτε άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

 • Ειδικά για τους ήδη Δημόσιους Υπαλλήλους αν έχουν προσληφθεί ως Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί με άμεση αναβάθμιση τους σε κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ έχουν : 

 • Ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ), οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης όπως αυτές ορίζονται στα αρ. 4-8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι:

  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996,
  • Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης και
  • Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση, 
  • Ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού τους ή εφόσον δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
 • Υπάλληλοι Δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

 • Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

 • Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν προσαυξήσεις στη βαθμολογία δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Διαδικασία του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια.

Το 1ο Στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στις ενότητες :

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 
 • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
 • Γνώσεις και Δεξιότητες

Οι ενότητες Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσιας Οικονομική εξετάζονται με γραπτή δοκιμασία με την μορφή δοκιμίου. 

Η ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες εξετάζεται με γραπτή δοκιμασία, με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κυρίως σε θέματα γενικών γνώσεων, επικαιρότητας, ορθής χρήσης της Ελληνικής Γλώσσας, Νοητικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.

Το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει :

 • Γραπτή και προφορική δοκιμασία στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση
 • Γραπτή δοκιμασία σε Ξένη Γλώσσα
 • Γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος

Για την εξέταση στην Ξένη Γλώσσα, όλοι οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στην Αγγλική γλώσσα και επιπλέον στη Γαλλική ή Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήματα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Εξέταση σε δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να προβλεφθεί και για άλλα τμήματα.

Για την εξέταση στον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία εκ των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων :

 1. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 2. Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 3. Κοινωνική Πολιτική
 4. Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο 1ο Στάδιο και στην συνέχεια μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων όσοι επιλεγούν συμμετέχουν στο 2ο Στάδιο. 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για το 2ο Στάδιο είναι δύο :

 1. Η συγκέντρωση βαθμολογίας και στα 3 μαθήματα του 1ου Σταδίου μεγαλύτερης της βάσης (με άριστα το 50 απαιτείται και στα 3 μαθήματα βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 30)
 2. Από την λίστα των υποψηφίων του 1ου Σταδίου οι οποίοι ξεπέρασαν την βάση και στα 3 μαθήματα επιλέγεται ο διπλάσιος αριθμός από τους τελικά εισακτέους (ο αριθμός των εισακτέων προκύπτει από την προκήρυξη).

Μετά τις εξετάσεις του 2ου Σταδίου διαμορφώνεται η τελική λίστα εισακτέων (στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του 2ου Σταδίου) με βάση την συνολική τους βαθμολογία (1ο και 2ο Σταδίο) εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογίες σε όλες τις ενότητες του 2ου Σταδίου μεγαλύτερες ή ίσες του 30. 

Η τελική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου διαμορφώνεται ως εξής :

 • Το Α και το Β Στάδιο συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστο στην τελική βαθμολογία.
 • Για το Α Στάδιο οι ενότητες Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική με ποσοστό 40% έκαστη και η ενότητα Γνώσεις & Δεξιότητες με ποσοστό 20%.
 • Για το Β Στάδιο η ενότητα Δημόσια Διοίκησης & Διακυβέρνηση με ποσοστό 50% (υπολογίζεται η γραπτή και η προφορική εξέταση), ο Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με ποσοστό 30% και η Ξένη Γλώσσα με ποσοστό 20%.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.

Στάδιο Διαγωνισμού

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Μαθήματος

1ο ΣταδιοΟργάνωση & Λειτουργία Κράτους80 ώρες
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική80 ώρες
Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες48 ώρες
Σύνολο 1ου Σταδίου208 ώρες
2ο ΣτάδιοΔημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση40 ώρες
Αγγλική Γλώσσα36 ώρες
Φάκελος Επίκαιρου Θέματος (*επιλογή ενότητας)28 ώρες
Συνολικές 2ου Σταδίου104 ώρες
Συνολική προετοιμασία 312 ώρες
 • Στους υποψήφιους που μετέχουν στα προγράμματα προετοιμασίας παρέχεται δωρεάν πλήρες εκπαιδευτικό υλικό.

 • Μετά το τέλος των μαθημάτων και μέχρι τον διαγωνισμό διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επαναληπτικά μαθήματα, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

 • Οι διδάσκοντες ορίζουν εβδομαδιαία ώρες γραφείου για τους υποψήφιους ώστε να μπορούν να λύνονται απορίες ή να διορθώνονται τα διαγωνίσματα.

 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τα γνωστικά αντικείμενα που θέλει να παρακολουθήσει.

 • Στο μάθημα του 2ου Σταδίου Φάκελος Επίκαιρου Θέματος ο υποψήφιος κάνει επιλογή γνωστικού αντικειμένου

 • Τα μαθήματα διεξάγονται σε 4ωρα.

 • Στους υποψήφιους δίνετε μεγάλος αριθμός θεμάτων (τεστ προσομοίωσης).

 • Τα διαγωνίσματα (τεστ προσομοίωσης) και τα επαναληπτικά μαθήματα δεν υπολογίζονται στις ώρες των μαθημάτων.

Νέα Τμήματα Προετοιμασίας

Τα τμήματα τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης παρουσιάζονται παρακάτω. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το τμήμα που τον ενδιαφέρει ή να κάνει συνδυασμό τμημάτων ώστε να φτιάξει το δικό του πρόγραμμα.

29ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός – Διαγωνισμός 2022 : Α Στάδιο

Τα τμήματα προετοιμασίας για το Α Στάδιο του 29ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ξεκινούν από Σεπτέμβριο 2021. Επόμενα τμήματα ανακοινώνονται κάθε 2 εβδομάδες. Για τα γνωστικά αντικείμενα του Τεστ Γνώσεων & Δεξιοτήτων τα τμήματα προετοιμασίας θα ξεκινήσουν αργότερα.

28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός – Διαγωνισμός 2021 : Α Στάδιο

Μετά την έκδοση της προκήρυξης (25/7/2021) του 28ου διαγωνισμού και του ορισμού των ημερομηνιών εξέτασης (23,24,25 Οκτωβρίου) δεν θα ξεκινήσει κάποιο άλλο τμήματα για τα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης & Λειτουργίας Κράτους και της Μικροοικονομικής – Μακροοικονομικής & Δημόσιας Οικονομικής.  

Τα τελευταία τμήματα για τις Νοητικές και Λεκτικές Δεξιότητες θα ξεκινήσουν από 5/9/2021.

28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός – Διαγωνισμός 2021 : Β Στάδιο

Από τις 3 ενότητες του Β Σταδίου η ενότητα της Αγγλικής Γλώσσας θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Για τις ενότητες της  Δημόσιας Διοίκησης & Διακυβέρνησης και του Φακέλου (ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει επιλογή γνωστικού πεδίου) τα τμήματα προετοιμασίας θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την διεξαγωγή του Α Σταδίου του διαγωνισμού.

Οργάνωση Τμημάτων

Επίσημες ανακοινώσεις για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

25/07/2021 : Προκήρυξη 28ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Εξετάσεις 23,24 & 25 Οκτωβρίου 2021 για το Α’ Στάδιο του Διαγωνισμού.

21/07/2021 : ΦΕΚ Τεύχος Β 3197 : Καθορισμός υπηρεσιών θέσεων αποφοίτων της ΚΗ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

11/07/2021 : ΦΕΚ Τευχος Β 3067 : Απόφαση για ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

06/07/2021 : ΦΕΚ ΥΟΔΔ 518 : Ορισμός Μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την διεξαγωγή του ΚΗ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

05/07/2021 : ΦΕΚ Β 2899 : Οριστικοποίηση των αλλαγών στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

30/06/2021 : Υπουργείο Εσωτερικών : Ανακοίνωση ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη για το σχέδιο 2021-2023

15/06/2021 : Σχέδιο Νόμο Υπουργείου Εσωτερικών : Τροπολογία για τις αλλαγές στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

19/11/2020 : Φ.Ε.Κ. : Καθορισμός αριθμού εισακτέων για τον 28ο εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ 

06/11/2020 : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ : Τελικά αποτελέσματα ανά τμήμα

23/10/2020 : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ : Αποτελέσματα Β Σταδίου

10/09/2020 : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ : Υποψήφιοι Β Σταδίου

05/02/2020 : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ : Ενδεικτική Βιβλιογραφία

05/02/2020 : Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ : Προκήρυξη διαγωνισμού

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, τα μαθήματα προετοιμασίας, τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασία, τα νέα τμήματα, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, τα δίδακτρα, ή για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο από τα τμήματα προετοιμασίας, αλλά και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ. 

Αν θέλω να ξαναδώσω στον διαγωνισμό υπάρχει υποστήριξη από το φροντιστήριο;2021-08-02T12:10:44+03:00

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ στους υποψήφιους που θέλουν να ξαναδώσουν παρέχει τα ακόλουθα:

 • Μεγάλη έκπτωση στα δίδακτρα σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα προετοιμασίας.
 • Ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας λίγων ωρών (με μηνιαίες συναντήσεις) με πολύ χαμηλά δίδακτρα που ουσιαστικά παρέχει στους υποψήφιους την δυνατότητα της καθοδηγούμενης επανάληψης, των ανανεωμένων σημειώσεων αλλά και της κάλυψης οποιασδήποτε προσθήκης στην εξεταστέα ύλη.
Αν επιτύχω στον διαγωνισμό υπάρχει περίπτωση να μην διοριστώ στο Δημόσιο;2021-08-01T15:14:15+03:00

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Η επιτυχία στον διαγωνισμό σημαίνει αυτόματα πρόσληψη στο Δημόσιο. Μετά τα πρόσληψη ξεκινούν τα μαθήματα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία διαρκούν 18 μήνες συνολικά.

Η μόνη περίπτωση κάποιος επιτυχών του διαγωνισμού να μην διοριστεί είναι να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά την αίτησή του (αν και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του υποψηφίου ελέγχοντας ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο Στάδιο).

Πόσο χρόνο πρέπει να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις της ΕΣΔΔΑ;2021-08-01T14:10:44+03:00

Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης δεν προϋποθέτει συγκεκριμένο χρόνο προετοιμασίας. Ο χρόνος εξαρτάται κυρίως από τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά με βάση την συνάφεια του πτυχίου με τα εξεταζόμενα μαθήματα του διαγωνισμού αλλά και τον διαθέσιμο χρόνο διαβάσματος. Ως πρόταση θέτουμε ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 μήνες (σε περίπτωση αποκλειστικής ενασχόλησης με τον διαγωνισμό) μέχρι και 1 χρόνο.

Ποια είναι η διάρκεια των προγραμμάτων προετοιμασίας;2021-08-01T14:16:22+03:00

Η προετοιμασία για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ξεκινά πάντα από τα δύο βασικά μαθήματα (Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους, Πολιτική Οικονομία). Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 4 – 4,5 μήνες. Όταν ολοκληρωθούν τα μαθήματα γίνονται συναντήσεις με τους καθηγητές (ώρες γραφείου) και επαναληπτικά μαθήματα. Η επιλογή του χρόνου έναρξης εξαρτάται με τον πόσο χρόνο χρειάζεται ο υποψήφιος για επαναλήψεις. Τα πρώτα τμήματα έχουν πολύ περισσότερο χρόνο επαναλήψεων από τα τελευταία.

Υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία που προτείνετε ως ύλη του διαγωνισμού;2021-08-02T12:03:04+03:00

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την άμεση σχέση με την επικαιρότητα. Ο διαγωνισμός βασίζεται σε γενικές γραμμές στην βασική ύλη των μαθημάτων αλλά πάντα ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο παίζει η επικαιρότητα.

Για τον λόγο αυτό τα βιβλία δεν μπορούν να καλύπτουν την προετοιμασία των υποψηφίων αλλά μόνο σημειώσεις οι οποίες πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς (κάθε χρόνο).

Ποια είναι τα βασικά προσόντα για να δώσει κάποιες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης;2021-08-01T14:23:11+03:00

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ έχει βασική προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ). Ακόμα και η προϋπόθεση της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδο C2) με την τελευταία τροποποίηση του διαγωνισμού (2021) καταργήθηκε.

Είναι εύκολο να επιτύχει κάποιος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης;2021-08-01T15:08:19+03:00

Κανένας διαγωνισμός πρόσληψης προσωπικού δεν είναι εύκολος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ είναι :

 • Η αναλογία υποψήφιων με θέσεις είναι κατά πολύ καλύτερη από οποιανδήποτε διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού. Αυτό γίνεται γιατί ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ γενικά δεν είναι γνωστός.
 • Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος (ακόμα και αν δεν διεξάγεται ακριβώς κάθε 12 μήνες ο διαγωνισμός έχει οριστεί ως ετήσιος) άρα ένας υποψήφιος που την μια χρονιά δεν καταφέρει να επιτύχει μπορεί να ξαναδοκιμάσει την επόμενη χρονιά χωρίς να χρειαστεί να περιμένει πότε θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Ουσιαστικά δεν πάει χαμένη η προσπάθειά του.
 • Η ύλη του διαγωνισμού είναι αρκετά μεγάλη και προϋποθέτει συνέπεια στην προετοιμασία.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ο διαγωνισμός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολος (πραγματικά δεν υπάρχει εύκολος διαγωνισμός) αλλά αν ένας υποψήφιος προετοιμαστεί σωστά και με συνέπεια μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα ίσως πιο εύκολα από οποιανδήποτε άλλο διαγωνισμό.

Γιατί να επιλέξω τα φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ για την προετοιμασία μου για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης;2021-08-02T13:14:07+03:00

Η προετοιμασία στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ βασίζεται :

 • Στο έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό με περισσότερα από 20 χρόνια διδασκαλίας – προετοιμασίας υποψηφίων για τον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.
 • Στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι στοχευμένο, διαχειρίσιμο (ως. προς τον όγκο του), πάντα ανανεωμένο σύμφωνα με τις εξελίξεις τις επικαιρότητας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και ποτέ σε όλα τα χρόνια του διαγωνισμού δεν υπήρξε θέμα σε γνωστικό αντικείμενο τα οποίο δεν υπήρχε μέσα στην επιλεγμένη διδακτέα ύλη.
 • Στην προσπάθεια όλου του προσωπικού του φροντιστηρίου να κάνει την προετοιμασία των υποψηφίων ανθρώπινη.

Για τους λόγους αυτούς αλλά και για πολλούς άλλους αποτελούμε την πρώτη πρόταση των επιτυχόντων της ΕΣΔΔΑ σε νέους υποψήφιους, αλλά και την πρώτη επιλογή υποψηφίων που δίνουν για δεύτερη φορά. Ιδιαίτερα η κατηγορία των υποψηφίων που επιλέγει να προετοιμαστεί για δεύτερη φορά μαζί μας είναι η σημαντικότερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν.

Αν χάσω κάποιο από τα μαθήματα πως μπορώ να το αναπληρώσω;2021-08-01T14:36:30+03:00

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν είναι δύσκολο ένας υποψήφιος να χάσει κάποιο μάθημα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

 • Ο υποψήφιος σε συννενόηση με τον καθηγητή του και με την γραμματεία του φροντιστηρίου εντάσσετε προσωρινά σε ένα άλλο τμήμα για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα.
 • Αν ο υποψήφιος χάσει περισσότερα του ενός μαθήματος τότε εντάσσετε μόνιμα σε τμήμα που έπεται ώστε να μην του δημιουργηθούν κενά στην ύλη.
Τι ποσοστό επιτυχίας έχει το φροντιστήριο στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης;2021-08-02T13:50:41+03:00

Κάθε χρόνο το 1/3 τουλάχιστον (ποσοστό επιτυχίας κάθε χρόνο μεγαλύτερο του 33%) των επιτυχόντων στον διαγωνισμό την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης έκαναν την προετοιμασίας του στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ. Οι επιτυχίες αυτές είναι πραγματικές και μπορούν να επιβεβαιωθούν πολύ εύκολα.

Σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ αποτελεί την πρώτη πρόταση από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ σε νέους υποψήφιους για την σωστή προετοιμασία τους.

Γιατί να μην περιμένω την προκήρυξη για να ξεκινήσω μαθήματα προετοιμασίας;2021-08-01T15:22:20+03:00

Ο χρόνος ανάμεσα στην προκήρυξη και την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι συνήθως 2 εώς το πολύ 3 μήνες. Το χρονικό διάστημα αυτό για τους περισσότερους υποψήφιους δεν είναι ικανοποιητικό ώστε να προετοιμαστούν σωστά και να έχουν αρκετές πιθανότητες επιτυχίας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ πάντα με την έκδοση της προκήρυξη διοργανώνει το τελευταίο τμήμα προετοιμασίας αλλά το τμήμα αυτό είναι εντατικό, απευθύνεται σε υποψήφιους που οι τίτλοι σπουδών τους έχουν άμεση σχέση με τα εξεταζόμενα μαθήματα του Α Σταδίου (απόφοιτοι Οικονομικών ή Νομικών Σχολών ή Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης,…) και ταυτόχρονα έχουν απόλυτη άνεση χρόνου ώστε να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

 

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;2021-09-15T18:13:20+03:00

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Τα μαθήματα γίνονται και online;2021-08-01T14:19:56+03:00

Ναι τα μαθήματα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης του Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ. Ο κάθε υποψήφιος έχει κάμερα και μικρόφωνο και μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις την ώρα του μαθήματος. Δεν είναι βιντεοσκοπημένα. Οι σημειώσεις των μαθημάτων παρέχονται σε έντυπη μορφή.

Ποια είναι η δομή και το μέγεθος των σημειώσεων;2021-08-02T12:32:32+03:00

Οι σημειώσεις ή το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να καλύπτει την εξεταστέα ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο του διαγωνισμού αλλά επίσης να καλύπτει και την επικαιρότητα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.  Το σημαντικότερο όμως στις σημειώσεις είναι να είναι διαχειρίσιμες δηλαδή να είναι στοχευμένες και να έχουν περιορισμένο μέγεθος ώστε να δίνουν στον υποψήφιο την δυνατότητα να τις διαβάσει και να μπορεί να κάνει και τις απαραίτητες επαναλήψεις. Σημειώσεις πολλών χιλιάδων σελίδων ουσιαστικά προκαλούν άγχος στον υποψήφιο και αδυναμία σωστής προετοιμασίας.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ παρέχει στους υποψήφιους εδώ και πολλά χρόνο εκπαιδευτικό υλικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • Περιορισμένο όγκο σημειώσεων, ώστε να μπορεί να γίνεται διαχειρίσιμη η επανάληψη της ύλης.
 • Σημειώσεις που κάθε χρόνο επικαιροποιούνται.
 • Κοντά στον διαγωνισμό στα βασικά μαθήματα Οργάνωση & Λειτουργία Κράτους και Μικροοικονομική – Μακροοικονομική & Δημόσια Οικονομική παρέχονται επιπλέον τα Υλικά Τεκμηρίωσης τα οποία περιέχουν άρθρα, θέματα και ύλη από τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας ώστε οι υποψήφιοι να είναι 100% σίγουροι για την προετοιμασία τους.

Και επειδή είμαστε σίγουροι για το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουμε, προτείνουμε στους υποψήφιους μας να μην χρησιμοποιούν κανένα άλλο βοήθημα για την σωστή τους προετοιμασία αλλά να αρκούνται στις σημειώσεις των μαθημάτων και να ακολουθούν τις συμβουλές και τις οδηγίες των διδασκόντων.

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Περισσότερα…

ΕΣΔΔΑ

ΑΣΕΠ

Go to Top