Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Διαγωνισμοί Δημοσίου – ΑΣΕΠ » Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Με την ψήφιση του νόμου 4765/2021 αναμορφώνεται πλήρως το σύστημα προσλήψεων προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Με τον νόμο αυτό εισάγεται ως κεντρική διαδικασία προσλήψεων ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ο οποίος θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη (πιθανότερο είναι ο διαγωνισμός να διεξάγεται κάθε έτος) με πρώτο διαγωνισμό να προβλέπεται να διενεργηθεί μέχρι το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022.

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ με σεβασμό στους υποψήφιους οι οποίοι θέλουν να προετοιμαστούν με συνέπεια και σοβαρότητα θα ξεκινήσουν προγράμματα προετοιμασίας αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της ύλης των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Γενικά Στοιχεία 

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός

Αφορά τις θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τις κατηγορίες Ε.Ε.Π. (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στους περισσότερους φορείς του Δημοσίου καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Γενική Κυβέρνηση.

Εξαιρούνται :

 • Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, προσωπικό Ν.Σ.Κ., ιατροδικαστές.

 • Οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και το Ερευνητικό προσωπικό.

 • Οι Στρατιωτικοί, οι Αστυνομικοί, οι Λιμενικοί και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.

 • Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού κλάδου.

 • Το Ιατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ. ,…

 • Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 • Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση ειδικά προσόντα ή με βάση εκτάκτων αναγκών.

Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει :

α) εξέταση γνώσεων

Γνώσεις Γενικού περιεχομένου καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Γλωσσικές και Αριθμητικές Δεξιότητες, δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας.

Ο τρόπος εξέτασης και στις δύο ενότητες είναι είτε με την μέθοδο πολλαπλών επιλογών είτε με την μέθοδο ανάπτυξης θέματος είτε με συνδυασμό και των δύο μεθόδων.

Ειδικά για τις θέσεις Ε.Ε.Π. απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη που ενδεικτικά αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις,…

Βαθμολόγηση υποψηφίων

Η βαθμολογική κλίμακα για την εξέταση γνώσεων και την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα 1-100 για κάθε μία. Ως απαραίτητη βάση θεωρούνται οι 50 μονάδες τουλάχιστον σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η βάση μπορεί να αυξηθεί. Δύναται επίσης να οριστεί και αρνητική βαθμολογία.

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 50% για την εξέταση γνώσεων και 50% για την δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικής. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορούν να γίνουν μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας.

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών (λαμβάνοντας υπόψιν και τους συντελεστές βαρύτητας).

Προσαυξήσεις στην βαθμολογία των υποψηφίων

Η βαθμολογία των υποψηφίων μπορεί να προσαυξηθεί με διάφορα κριτήρια ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης (ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) όπως :

 • Επιπλέον τίτλοι σπουδών (διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ. Αντίστοιχα για την κατηγορία ΔΕ οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι Επαγγελματικοί Τίτλοι από ΙΕΚ ή Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΑΕΙ επιπέδου 5 με την προϋπόθεση της πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Πριμοδοτούνται ιδιαίτερα η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική γλώσσας.

 • Η εργασιακή εμπειρία η οποία ισχύει για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΕΕΠ, ΠΕ και ΤΕ μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

 • Με βάσει την εντοπιότητα με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αποδεικνύουν την κατοικία τους και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές. Η προσαύξηση της εντοπιότητας δεν ισχύει για θέσεις ΕΕΠ.

Προκήρυξη – Διεξαγωγή διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέχρι το αργότερο το τρίτο τρίμηνο του έτους 2022. Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια.

Πριν από τον διαγωνισμό σε εύλογο χρονικό διάστημα θα εκδίδεται από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη η οποία θα περιγράφει εκτός όλων των λεπτομερειών του διαγωνισμού (π.χ. αν θα υπάρχουν επιπλέον ειδικές εξετάσεις, τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα που θα εξεταστούν, τον τρόπο εξέτασης και αν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία,…) και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την Α ενότητα θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις επίσημες ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ που θα αφορούν τον σαφή καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων καθώς την εξεταστέα τους ύλη. Αντίθετα τα μαθήματα για την ενότητα Β είναι σαφώς καθορισμένα. Επίσημες ανακοινώσεις για τον καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων της Α ενότητας αναμένονται από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ενότητα Διαγωνισμού

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Μαθήματος

Ενότητα (α) Εξέταση ΓνώσεωνΑ1. Γνώσεις Γενικού ΠεριεχομένουΑναμονή εξεταστέας ύλης
Α2. Γνώσεις ανά ειδικότηταΑναμονή εξεταστέας ύλης
Συνολικές ώρες για την ενότητα ΑΘα ανακοινωθούν σύντομα
Ενότητα (β) Δεξιότητες, Εργασιακή αποτελεσματικότηταΒ1. Γλωσσικές  Δεξιότητες40 ώρες
Β2. Αριθμητικές Δεξιότητες40 ώρες
Β3. Δεξιότητες Αποτελεσματικότητας & Συμπεριφοράς40 ώρες
Συνολικές ώρες για την ενότητα Β120 ώρες
Συνολικές ώρες προετοιμασίαςΘα ανακοινωθούν σύντομα
 • Στους υποψήφιους που μετέχουν στα προγράμματα προετοιμασίας παρέχεται  δωρεάν πλήρες εκπαιδευτικό υλικό.

 • Μετά το τέλος των μαθημάτων και μέχρι τον διαγωνισμό διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα επαναληπτικά μαθήματα.

 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τα γνωστικά αντικείμενα που θέλει να παρακολουθήσει

 • Ένα πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει και τα 5 γνωστικά αντικείμενα.

 • Ειδικά για το γνωστικό αντικείμενο Α2 (γνώσεις ανά ειδικότητα) θα υπάρχουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με την ειδικότητα.

 • Τα μαθήματα διεξάγονται σε 4ωρα.

 • Τα διαγωνίσματα (τεστ προσομοίωσης) δεν υπολογίζονται στις ώρες των μαθημάτων

Νέα προγράμματα – Αιτήσεις συμμετοχής

Δείτε τα νέα προγράμματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα τμήματα.

Νέα Τμήματα – Αιτήσεις Συμμετοχής

Οργάνωση Τμημάτων

Ιδιαίτερα σε γραπτούς διαγωνισμούς που οργανώνονται και διεξάγονται μέσω του ΑΣΕΠ και για λόγους δεοντολογίας και συνέπειας, τα προγράμματα προετοιμασίας ξεκινούν πάντα αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί και την επίσημη ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί κατοχύρωση των υποψηφίων αλλά και του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

Επίσημες Ανακοινώσεις για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπως τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας, τα νέα τμήματα, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, τις σημειώσεις, τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής, ή για να κάνετε αίτηση για την συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για διαγωνισμούς δημοσίου και ΑΣΕΠ. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να δημοσιευτούν ονόματα συνομιλητών μας

Όλοι οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ είναι γραπτοί;

Οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Τους διαγωνισμούς με την κατάθεση δικαιολογητικών και τους γραπτούς διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί της πρώτης κατηγορίας είναι πάρα πολύ και ο υποψήφιος καλείται εφόσον φτιάξει έναν λογαριασμό στην σελίδα του ΑΣΕΠ με τα προσωπικά του στοιχεία να μετέχει σε όποιον διαγωνισμό θέλει υποβάλλοντας απλά μία αίτηση. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπολογίζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος και αν οι μέσα σε αυτούς που επιλέγονται διορίζονται. Στην δεύτερη κατηγορία ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσονται κάποιοι διαγωνισμοί πρόσληψης προσωπικού που εκτός των τυπικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται (τα τυπικά προσόντα εξαρτώνται από την προκήρυξη) οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν και γραπτές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα με τον νόμο 4765/2021 προβλέπεται η πρόσληψη όλου του προσωπικού του δημοσίου με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο διαγωνισμός αυτός θα αντικαταστήσει τις προσλήψεις προσωπικού μέσω των διαγωνισμών κατάθεσης δικαιολογητικών.

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Είμαι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μπορώ να λάβω μέρος στον διαγωνισμό ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Η απάντηση είναι ναι. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά τον χρόνο αναγνώρισης του πτυχίου σε περίπτωση πρόσληψης (επιτυχίας στον διαγωνισμό). Συνήθως η αναγνώριση του πτυχίου καθυστερεί έως 7 χρόνια. Αντίθετα αν το πτυχίο αποκτηθεί αμέσως μετά τον διαγωνισμό τότε η αναγνώριση του πτυχίου και η αναβάθμιση του υπαλλήλου από κατηγορία ΔΕ σε κατηγορία ΠΕ γίνεται πολύ πιο γρήγορα.

Πότε θα αρχίσουν τα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ

Ο κάθε διαγωνισμός ο οποίος διεξάγεται μέσω του ΑΣΕΠ ξεκινά επίσημα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη κάθε διαγωνισμού περιλαμβάνει τις θέσεις, τις κατηγορίες εκπαίδευσης, τα αποδεκτά πτυχία, τα απαραίτητα προσόντα για τον διαγωνισμό (ανάλογα με την κατηγορία), τον τρόπο βαθμολόγησης του γραπτού, των επιπλέον προσόντων αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα ανά κατηγορία και την εξεταστέα ύλη του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού της ΑΑΔΕ για τον 2022 δεν θα είναι υποχρεωτικά όμοια με την προκήρυξη 1Γ/2017 (στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές σε διαγωνισμούς) άλλωστε περιλαμβάνει σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες και άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό και για την ασφάλεια τόσο των υποψηφίων όσο και την δική μας θα περιμένουμε πρώτα την προκήρυξη ή μια επίσημη ανακοίνωση και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Νεότερες ανακοινώσεις

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

2203, 2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σύντομα η προκήρυξη

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , |

Νεότερες ειδήσεις για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για τον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022. Ο [...]

2203, 2022

Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Εαρινό Εξάμηνο Συνεχής έναρξη προγραμμάτων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στοχευμένα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε Σχολής. Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά πάντα σε ομοιογενή τμήματα. Δήλωση συμμετοχής - Πληροφορίες Επιλέξτε τα [...]

603, 2022

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ. Προκήρυξη 1Γ/2022 Έναρξη των προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ( προκήρυξη 1Γ/2022 ). Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης και την ανακοίνωση των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα, ο [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…
Go to Top