Κατατακτήριες Εξετάσεις

Home » Εκπαιδευτικά Προγράμματα » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Διοργανώνουμε κάθε χρόνο προγράμματα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις

Ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Βιτάλη διοργανώνουν κάθε χρόνο προγράμματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκών Σχολών ή Τμημάτων της Ελλάδας με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα βασίζονται :

 • Στην έμπειρη ομάδα εκπαιδευτικών που επιμελούνται και προετοιμάζουν τις Κατατακτήριες Εξετάσεις.

 • Στον απόλυτο διαχωρισμό της προετοιμασίας των εξετάσεων ανά Σχολή ή Τμήμα ακόμα και αν τα μαθήματα δείχνουν να είναι ίδια ή παρόμοια.

 • Στην εξατομικευμένη προετοιμασία των υποψηφίων ανάλογα με την προηγούμενη Σχολή ή Τμήμα.

 • Στην άριστη γνώση της διαδικασίας και των απαιτήσεων των εξετάσεων ανά Σχολή ή Τμήμα.

 • Στον καλό σχεδιασμό και την επιλογή Τμήματος που δίνει τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας του υποψήφιου.

Περιγραφή των κατατακτηρίων

Τι είναι οι Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις δίνουν την δυνατότητα σε πτυχιούχους από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου σε Ακαδημαϊκό Τμήμα της επιλογής τους, χωρίς την διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Το Τμήμα που ο υποψήφιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του ονομάζεται Τμήμα υποδοχής.

Οι διαφορές με τις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι :

 • Οι κατατακτήριες εξετάσεις απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε Πτυχιούχους

 • Κάθε υποψήφιος κάνει αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής και όχι στο Υπουργείο Παιδείας

 • Οι εξετάσεις διεξάγονται στην έδρα του Τμήματος υποδοχής και αφορούν αποκλειστικά και μόνο εξετάσεις για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο Τμήμα

 • Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 3 μαθήματα τα οποία ορίζει η Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν :

 • Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού (εφόσον έχει αναγνωριστεί η ισοτιμία του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)

 • Κάτοχοι πτυχίων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά – Εξεταστέα Ύλη

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή υποψηφίου στις Κατατακτήριες εξετάσεις γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής. Με την αίτηση του ο υποψήφιος δηλώνει το πρόθεση του να εξεταστεί για το συγκεκριμένο και μόνο Τμήμα. Οι αιτήσεις γίνονται κάθε χρόνο στο διάστημα 1 – 15 Νοεμβρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 • Η αίτηση του υποψηφίου

 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η εξεταστέα ύλη για τα 3 μαθήματα ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής πολύ νωρίτερα από την χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι περισσότερες ανακοινώσεις εκδίδονται μέσα στην άνοιξη του προηγούμενου Ακαδημαϊκού έτους.

Η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής καθορίζει τα τρία μαθήματα αλλά και την εξεταστέα ύλη.

Χρόνος διεξαγωγής

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Οι εξετάσεις και για τα 3 μαθήματα διεξάγονται στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου στην έδρα του Τμήματος υποδοχής.

Ποσοστό κατάταξης

Το ποσοστό κατάταξης των υποψηφίων στο Τμήμα υποδοχής ανέρχεται στο ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε Ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Ειδικά για τις κατατάξεις πτυχιούχων Οδοντιατρικών Σχολών σε Σχολές Ιατρικής ή το ανάποδο υπάρχει επιπλέον ένα 3%.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού.

Επιλογή υποψηφίων – Εξάμηνο κατάταξης – Απαλλαγή μαθημάτων

Οι επιλογή των επιτυχόντων γίνεται με κριτήριο την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στα 3 εξεταζόμενα μαθήματα. Η βαθμολογία είναι της κλίμακας 1-20 και για να μπορεί κάποιος να είναι επιτυχών θα πρέπει να έχει μαζέψει τουλάχιστον 30 μονάδες και στα 3 μαθήματα με την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 μονάδες σε κάθε μάθημα.

Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοιτητές.

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις απαλλάσσονται στο Τμήμα υποδοχής από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν. Η απαλλαγή από άλλα μαθήματα έγκειται στην Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής να κρίνει αν τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Οργάνωση μαθημάτων προετοιμασίας

Σχολές / Τμήματα

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΒΙΤΑΛΗ προετοιμάζουν για τις κατατακτήριες εξετάσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό Σχολών ή Τμημάτων κάθε χρόνο. Στην επόμενη λίστα αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις Σχολές ή τα Τμήματα που συνήθως επιλέγουν οι υποψήφιοι. Για Σχολές ή Τμήματα τα οποία δεν αναφέρονται στην λίστα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Κατατακτήριες Εξετάσεις Σχολών Υγείας
  • Ιατρικής
  • Οδοντιατρικής
  • Φαρμακευτικής
  • Νοσηλευτικής
  • Διατροφολογίας
  • Βιολογικού…
 • Κατατακτήριες Θεωρητικών Σχολών
  • Κατατακτήριες Νομικής
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις Θετικών Σχολών
  • Κατατακτήριες Πολυτεχνικών Σχολών
  • Κατατακτήριες Μαθηματικού
  • Κατατακτήριες Φυσικού
  • Κατατακτήριες Χημικού
 • Κατατακτήριες Οικονομικών Σχολών
  • Κατατακτήριες Οικονομικών Σχολών

Περισσότερες πληροφορίες…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατατακτήριες εξετάσεις, τα μαθήματα ανά Σχολή, το επίπεδο δυσκολίας αλλά και την ιδιαιτερότητα των εξετάσεων, τα εξατομικευμένα προγράμματα προετοιμασίας, την καλύτερη δυνατή επιλογή Τμήματος Υποδοχής, τα δίδακτρα ή για να κάνετε προγραμματίσετε την προετοιμασίας σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας…

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι ερωτήσεις – απαντήσεις που δημοσιεύουμε είναι αποτέλεσμα των συνομιλιών μας με ενδιαφερόμενους για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ούτε πρόκειται ποτέ να δημοσιευτούν στο μέλλον ονόματα.

Μπορώ να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις σε οποιαδήποτε σχολή θέλω;

Η απάντηση είναι ναι αρκεί κάποιος να έχει τα τυπικά προσόντα (τίτλος σπουδών). Όλοι οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να δώσουν σε οποιαδήποτε Τμήμα Υποδοχής επιθυμούν. Η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρχει έχει να κάνει με το έτος ένταξης στο Τμήμα Υποδοχής που εξαρτάται από τον Τίτλο Σπουδών του Υποψήφιου.

Πότε πρέπει να ξεκινώ την προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις;

Η έναρξη της προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες :

 • Συνάφεια του τίτλου σπουδών με τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα του Τμήματος Υποδοχής.
 • Διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας κατά την διάρκεια της προετοιμασίας.
 • Δυσκολία των εξετάσεων του Τμήματος Υποδοχής.

Καλό είναι για τον κάθε υποψήφιο να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας μαζί με τον κατάλληλο χρόνο επαναλήψεων.  Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος προετοιμασίας είναι από 6 – 12 μήνες (ανάλογα με το Τμήμα Υποδοχής) εκτός ίσως από την περίπτωση των Ιατρικών Σχολών και κυρίως της Ιατρικής Σχολής Αθηνών που λόγω ανταγωνισμού αλλά και εκτεταμένης εξεταστέας ύλης αρκετές φορές χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερος χρόνος (ιδίως για πτυχιούχους μη συναφών Τμημάτων).

Μπορώ να δώσω σε δύο ή περισσότερα Τμήματα μέσα στην ίδια χρονιά;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ώστε κάποιος υποψήφιος να μπορεί να δηλώσει ότι θέλει να δώσει εξετάσεις σε δύο ή και περισσότερα Τμήματα Υποδοχής. Όμως οι εξετάσεις στα 3 μαθήματα του κάθε Τμήματος ορίζονται ανεξάρτητα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας υποψήφιος να κληθεί να δώσει την ίδια μέρα και ώρα μαθήματα σε διαφορετικά Τμήματα Υποδοχής.

 

Τι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα στο φροντιστήριο;

Κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια για να διδάξει στο φροντιστήριο θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτα από όλα πρέπει να έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αναλαμβάνει ή να είναι υποψήφιος διδάκτορας. Επίσης θα πρέπει να έχει εμπειρία στην Τριτοβάθμια φροντιστηριακή εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος θα πρέπει να έχει διάθεση για την εργασία του ώστε να μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Ιδίως το τελευταίο κριτήριο είναι αυτό που ξεχωρίζει τον καλό καθηγητή από τον εξαιρετικό καθηγητή. Και σε αυτό μας βοηθάτε εσείς με τις συνεχείς αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού μας προσωπικού.

 

Νεότερες ανακοινώσεις

1704, 2022

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 1Γ/2022

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ (1Γ/2022) Νέα τμήματα για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας Νέα Τμήματα ΑΑΔΕ 2022. Τα τμήματα αυτά πιθανότατα αποτελούν [...]

2403, 2022

Νέα τμήματα προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , , |

Νέα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό της ΕΣΣΔΑ. Έναρξη νέων τμημάτων για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - ΕΣΔΔΑ. Συγκεκριμένα : Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους Τμήμα 09 Έναρξη : Πέμπτη 31/03/2022, Ώρα : 18:00 – [...]

2203, 2022

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Σύντομα η προκήρυξη

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης|Tags: , , , , |

Νεότερες ειδήσεις για τον Πανελλήνιος Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2022 Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης για τον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022. Ο [...]

2203, 2022

Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Categories: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια|Tags: , , , , , |

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια - Εαρινό Εξάμηνο Συνεχής έναρξη προγραμμάτων για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Στοχευμένα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε Σχολής. Μαθήματα ατομικά ή ομαδικά πάντα σε ομοιογενή τμήματα. Δήλωση συμμετοχής - Πληροφορίες Επιλέξτε τα [...]

603, 2022

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 Έναρξη προγραμμάτων

Categories: Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ|Tags: , , , , , |

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ. Προκήρυξη 1Γ/2022 Έναρξη των προγραμμάτων προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ ( προκήρυξη 1Γ/2022 ). Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης και την ανακοίνωση των εξεταζόμενων μαθημάτων αλλά και της εξεταστέας ύλης ανά μάθημα, ο [...]

Αρχείο ανακοινώσεων…

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Περισσότερα…

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερα…

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Περισσότερα…

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤIΣΤΗΡΙΑ

Go to Top