Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις ΑΣΕΠ

Published On: December 17th, 2023

Τι είναι το ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ είναι η “Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού” και αποτελεί τον κύριο τρόπο επιλογής και πρόσληψης προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα (εξαιρέσεις πχ είναι ο ετήσιος διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΣΔΔΑ) . Ιδρύθηκε το 1994 υπό το νόμο 2190/1994 κι επί υπουργίας του Αναστάσιου Πεπονή. Ως ανεξάρτητη αρχή εποπτεύεται από τη Βουλή των Ελλήνων κι όχι από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ υπόκειται και σε δικαστικό έλεγχο.

Ποιος ο Ρόλος του ΑΣΕΠ

Ο κύριος ρόλος του ΑΣΕΠ είναι να προσφέρει την αμερόληπτη και αντικειμενική διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα. Ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει την τεχνογνωσία του για την διοργάνωση διαγωνισμών πρόσληψης προσωπικού και σε νομικές μορφές Ιδιωτικού Δικαίου κατόπιν αιτήματός των. Ιδιαίτερα για τον Δημόσιο Τομέα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων το ΑΣΕΠ είναι υπεύθυνο για την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, την δημιουργία των κανόνων του κάθε διαγωνισμού (οι οποιοι περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και δημοσιεύονται πάντα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης – ΦΕΚ), την διεξαγωγή ή τέλεση του διαγωνισμού, την επιλογή του προσωπικού με αντικειμενικό τρόπο σύμφωνα με την προκήρυξη του κάθε διαγωνισμού και γενικότερα τον έλεγχο νομιμότητας όλης της διαδικασίας.

Ουσιαστικά ο στόχος του ΑΣΕΠ είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας στην πρόσληψη προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα και η εξασφάλιση της δίκαιης εφαρμογής των κοινωνικών κριτηρίων σε οποιαδήποτε προκήρυξη εφαρμοστούν.

Τρόποι διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ διεξάγονται με δύο βασικούς τρόπους. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλοι οι διαγωνισμοί στους οποίους οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να αξιολογηθούν με βάσει τα προσόντα τους χωρίς να μετέχουν σε κάποια γραπτή διαγωνιστική δοκιμασία. 

Οι διαγωνισμοί αυτοί προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ και στην προκήρυξη αναγράφονται αναλυτικά όλα τα προσόντα και οι προϋποθέσεις ώστε ο κάθε υποψήφιος να ξέρει επακριβώς τους κανόνες τις διαδικασίας αλλά και πως μπορεί να συγκεντρώσει μόρια ώστε να βελτιώσει την βαθμολογία του. Στην συνέχεια το ΑΣΕΠ θα καταρτήσει την λίστα με τις βαθμολογίες των υποψηφίων και τελικά με βάσει αυτή την λίστα θα προχωρήσουν οι προσλήψεις του προσωπικού. Το βασικό πλεονέκτημα των διαγωνισμών με κατάθεση δικαιολογητικών είναι ότι οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ταυτόχρονα σε πολλούς διαγωνισμούς (με μόνη επιβάρυνση το παράβολο κάθε διαγωνισμού). Μειονεκτήματα είναι ότι οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν συνήθως πολύ αργή διαδικασία και ότι τα κριτήρια κυρίως βοηθούν τους υποψήφιους μεγαλύτερης ηλικίας (ιδιαίτερα λόγω προϋπηρεσίας) και “αποκλείουν” (λόγω των κριτηρίων) υποψήφιους μικρότερης ηλικίας. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι γραπτοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς ο βασικός τρόπος συγκέντρωσης βαθμολογίας είναι μέσω γραπτής εξέτασης. Ανάλογα με τον διαγωνισμό και για ποιον φορέα διεξάγεται ορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα της γραπτής εξέτασης, η εξεταστέα ύλη κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλά και ο τρόπος εξέτασης (τις περισσότερες φορές η εξέταση διεξάγεται με την διαδικασία των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με αρνητική βαθμολογία για κάθε λάθος ερώτηση).

Συμπληρωματικά σε αυτούς τους διαγωνισμούς οι υποψήφιοι ανάλογα των προσόντων τους μπορούν να συγκεντρώνουν και κάποια επιπλέον βαθμολογία (πχ τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία,…). Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ένας γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ δίνει πιο άμεσα αποτελέσματα χωρίς να αποκλείει τους νεότερους υποψήφιους, όμως υποβάλει τους υποψήφιους στην διαδικασία της προετοιμασίας της γραπτής εξέτασης.

Οι προκηρύξεις και όλες οι λεπτομέρειες κάθε διαγωνισμού είτε με κατάθεση δικαιολογητικών είτε με γραπτή διαδικασία δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (αν και υπάρχει διαδικασία εγγραφής στις ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ). 

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ

Με τον νόμο 4765/21 και όλες τις προσθήκες στον συγκεκριμένο νόμο διαμορφώθηκε ένα νέο νομικό πλαίσιο, ένας νέος τρόπος επιλογής προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα (εκτός των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στον νόμο) συγκεντρώνουν τις απαιτήσεις τους για πρόσληψη προσωπικού για την επόμενη διετία και καταθέτουν τα αιτήματά τους στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ συγκεντρώνει τα αιτήματα και προκηρύσει κάθε δύο χρόνια (ο πρώτος διαγωνισμός ήδη διεξήχθει και ο επόμενος αναμένεται αρχές του 2025) γραπτό διαγωνισμό μέσω του οποίου όλοι οι υποψήφιοι θα συγκεντρώσουν μια βαθμολογία η οποία θα ισχύει για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Στην συνέχεια το ΑΣΕΠ προκηρύσσει συνολικά τις θέσεις των φορέων και ανάλογα με την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι από την γραπτή διαδικασία αλλά και με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν από κάποια επιπλέον προσόντα (που προδιαγράφονται από κάθε θέση ξεχωριστά) γίνεται η επιλογή του προσωπικού. 

Στις τελικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον την βάση στην γραπτή διαδικασία και ταυτόχρονα πληρούν πλήρως τα κριτήρια για την κάθε θέση. 

Η διαδικασία αν και φαίνεται πολύπλοκη μπορεί να δώσει πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα και ουσιαστικά εφόσον το συντριπτικά μεγάλο μέρος της βαθμολογίας προκύπτει από τον γραπτό διαγωνισμό και όχι από τα επιπλέον τυπικά προσόντα θεωρείται πιο “δίκαιη” και δεν αποκλείει κανέναν.

Πότε διεξάγονται οι διαγωνισμοί

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ ο οποίος αποτελεί πλέον τον κύριο διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων στον Δημόσιο Τομέα μέσω του ΑΣΕΠ θα διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Πρώτη φορά διεξήχθει τον Μάρτιο του 2023. Ο επόμενος διαγωνισμός αναμένεται αρχές του 2025. 

Εκτός όμως από τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπάρχουν και διαγωνισμοί με κατάθεση δικαιολογητικών αλλά και ανάλογα τις ανάγκες των φορέων του Δημόσιου μπορούν να υπάρχουν και άλλοι γραπτοί διαγωνισμοί.  

Οι διαγωνισμοί με κατάθεση δικαιολογητικών προκηρύσσονται με μεγάλη συχνότητα (δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης). Πλέον αφορούν ή πολύ εξειδικευμένες θέσεις ή θέσεις Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Γραπτοί διαγωνισμοί που μπορούν να διεξαχθούν ανεξάρτητα από τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ είναι διαγωνισμοί ενός φορέα του Δημόσιου Τομέα που λόγω αυξημένων αναγκών σε προσωπικό μπορεί να διοργανώσει έναν ανεξάρτητο διαγωνισμό βασισμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου φορέα (πχ διαγωνισμός ΑΑΔΕ, διαγωνισμός Υπουργείου Παιδείας,…).

Είναι απαραίτητη η προετοιμασία

Προφανώς σε γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ η κατάλληλη προετοιμασία είναι προϋπόθεση για την συγκέντρωση όσο το δυνατόν υψηλότερης βαθμολογίας του υποψήφιου

Ο τρόπος προετοιμασίας που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος αποτελεί προσωπική του επιλογή και έχει σχέση με την επαφή με την εξεταστέα ύλη του κάθε διαγωνισμού, τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει για την προετοιμασία του, αλλά και τον τρόπο που θα επιλέξει ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα. 

Πριν όμως προχωρήσει στην συμμετοχή σε ένα γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να γνωρίζει ότι η βαθμολογία βάσης του κάθε διαγωνισμού (η ελάχιστη βαθμολογία με την οποία ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών και καθορίζεται από την προκήρυξη) δεν εξασφαλίζει την πρόσληψη. Η πρόσληψη διασφαλίζεται από την βαθμολογία του υποψήφιου σε σχέση με τις βαθμολογίες των υπολοίπων υποψηφίων.